Het Bossche Palet


36

Het ‘Bossche Palet’ is een vereniging, die tot doel heeft: “Het bevorderen van de beeldende kunsten te ‘s-Hertogenbosch en omstreken, zoals deze door amateurs worden beoefend.”
Zij tracht dit doel te bereiken door o.a.: “Amateurs de gelegenheid geven in groepsverband en onder begeleiding van professionele kunstenaars hun kunst te beoefenen. Daarbij worden nog andere activiteiten in verenigingsverband ontplooid.

Er is bewust gekozen voor een niet-schoolse vorm van begeleiding, wat betekent dat men een meer persoonlijke en op eigen niveau gerichte begeleiding krijgt. Daarnaast worden de sociale contacten binnen de vereniging zeer belangrijk geacht.

CONTACTGEGEVENS

Secretaris: Beppe Vermeent:
secretariaat@hetbosschepalet.nl
www.hetbosschepalet.nl 

Voorzitter: Josephine Peren
Penningmeester: Wil v.d. Rijt
Overige leden: Joke van Oss en Nuala Burns.

De vereniging verkreeg Koninklijke Goedkeuring op 6 oktober 1975 en is aangesloten bij het ‘Zuidelijke Samenwerkingsverband Amateur Beeldende Kunstenaarsverenigingen’.

LIDMAATSCHAP

De vereniging kent aspirant-leden, leden, ereleden en kunstavondleden.

Leden
Belangstellenden worden gevraagd om kennis te komen maken met de vereniging en iets van hun eerdere werk te laten zien. Op deze manier wordt bekeken bij welke groep men zich het beste thuis zou kunnen voelen. Als men zich voelt aangetrokken tot onze vereniging, wordt men aspirant-lid en wordt in onderling overleg bepaald in welke groep men zal gaan deelnemen. Men kan, indien de groepen dit toelaten, eenmaal per jaar van groep veranderen.
De aspirant-leden mogen – net als de leden – deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, mits aan de financiële verplichting is voldaan.
Over toelating van de aspirant-leden tot lid van de vereniging, beslist de ledenvergadering.
Voor verdere informatie en afspraken voor aanmelden kunt u contact opnemen met de secretaris van Het Bossche Palet:
Beppe Vermeent:
secretariaat@hetbosschepalet.nl

Kunstavondleden
Oud-leden en overige belangstellenden kunnen kunstavondlid worden. Kunstavondleden kunnen aan alle activiteiten deelnemen, behalve aan de studieavonden. Zij ontvangen ook het verenigingsblad “Passe Partout”.

CONTRIBUTIE

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie wordt elk jaar op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze wordt telkens vooraf voor één jaar voldaan.
Voor tussentijds afgesloten lidmaatschappen wordt de contributie naar rato van de ingangsdatum van het lidmaatschap berekend. Betaling kan geschieden d.m.v. een toegezonden acceptgirokaart.
Is men als aspirant-lid in een groep geplaatst, dan dient men de contributie binnen één maand te voldoen. Leden moeten hun contributie vóór februari van het volgend jaar hebben voldaan.

ACTIVITEITEN

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus, hetgeen in de praktijk eind juni is vanwege de vakantieperiode.

Studieavonden
Deze worden + 30 maal per jaar gehouden op de donderdagavond van 19.00 – 22.30 uur in de “Helicon Opleidingen Groenschool Den Bosch”, Hervensebaan 7, te ‘s-Hertogenbosch. Het gebouw is toegankelijk vanaf 18.30 uur en om 22.30 uur dient iedereen buiten het gebouw te zijn (dit i.v.m. de beveiligingsinstallatie). Roken is in alle lokalen verboden met uitzondering van de speciaal daarvoor aangewezen plaats in de aula.
Er wordt gewerkt in 5 à 6 groepen; er zijn mogelijkheden tot diverse tekentechnieken, aquarelleren en schilderen met olieverf of acryl. Er kan abstract worden gewerkt en naar stilleven, portret of model. Men wordt in overleg in een groep ingedeeld bij een bepaalde begeleider.

Werkbesprekingen
Deze vinden ongeveer driemaal per jaar op donderdagavond plaats. Zij worden gehouden door een van de eigen begeleiders of door een beroepskunstenaar van buiten de vereniging. De leden kunnen één werkstuk, dat niet op de studieavonden is gemaakt, ter bespreking meebrengen.

Lezingen
Per jaar worden ongeveer twee lezingen of dia-avonden georganiseerd. Deze vinden eveneens op donderdagavond plaats.

Algemene ledenvergadering
Deze vindt meestal begin november plaats op een donderdagavond en bestaat uit een huishoudelijk gedeelte en na de koffiepauze volgt meestal een andere activiteit.

Tentoonstellingen
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledententoonstelling georganiseerd door de tentoonstellingscommissie. Er kunnen voorwaarden voor deelname aan worden verbonden. Daarnaast kan ook worden deelgenomen aan landelijke of regionale tentoonstellingen.

Buitendag
Elk jaar wordt op een zaterdag in mei een buitendag georganiseerd, waarop we een stad of dorp in de omgeving bezoeken. Na ontvangst en eventuele rondleiding, kan men op een zelf gekozen stek, naar eigen inzicht een werkstuk maken. De kosten van de Buitendag vallen buiten de contributie.

Bijzondere activiteiten
Van tijd tot tijd worden excursies of gezamenlijke tentoonstellingsbezoeken georganiseerd. Daarnaast worden soms andere activiteiten gerealiseerd of er wordt ingehaakt op gebeurtenissen in de stad of regio. Ook de eventueel hieraan verbonden kosten vallen buiten de contributie.

Passe Partout
Het verenigingsblad “Passe Partout” verschijnt drie maal per jaar.Over de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst (SBV)

De SBV is opgezet met als voornaamste doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskunstenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed publiek, met name in Noord-Brabant. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

Deelnemende Verenigingen op deze site:

  • Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV)
  • Broma`s Palet
  • De Rietpen
  • de Tilburgse Kunstkring
  • Genootschap Beeldende Kunst Oss (GBKO)
  • Het Bossche Palet
  • het Paulusgilde (Beuningen)
  • Het Penseeltje (Veldhoven)
  • Het Zeeuws-Palet
  • Kunstkring Amber (Venray)